Ƶ

საერთაშორისო სტუდენტ᳥ბისთვის - რატომ Ƶ?

საერთაშორისო სტუდენტ᳥ბისთვის - რატომ Ƶ?

„უმაღლესი განათლების უმაღლესი სტანდარტი“

ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი (Ƶ) 2005 წლიდან ემსახურება განათლების საერთაშორისო სტანდარტების დამკვიდრებას, კონკურენტუნარიანი პროფესიონალებისა და წარმატებული პიროვნებების ჩამოყალიბებას.

Ƶ-ს გუნდი მაღალკვალიფიციური ქართველი და უცხოელი სპეციალისტებისგან შედგება. გამოცდილი სტუდენტ᳥ბისთვის მეგობრულ ატმოსფეროს ქმნიან. Ƶ-ს პროფესორები ქართველ მეცნიერთა იმ მცირე რიცხვს განეკუთვნებიან, რომელთა სამეცნიერო სტატიებსაც საერთაშორისო რეცენზირებადი იმპაქტ-ფაქტორიანი ჟურნალები აქვეყნებენ. Ƶ-ს საპატიო დოქტორთა შორის არიან უმაღლესი კვალიფიკაციის მეცნიერები, აშშ-ისა და ევროპის ლიდერი უნივერსიტეტების პროფესორები. Ƶ-ში მოქმედ კვლევით ცენტრებში სამეცნიერო-კვლევით მუშაობას ლექტორებთან ერთად სტუდენტებიც ეწევიან.

Ƶ-ს აკადემიური ფილოსოფია არსობრივად (Core value)  გამოიხატება მცირერიცხოვანი (Small Classes)  ჯგუფების და არაიდეოლოგიზირებული (Ideology free) გარემოს შექმნაში.  შესაბამისად, „” შეადგენს 8-ს, რომლითაც Ƶ აწესებს მაღალ სტანდარტს რეგიონში და ამით ევროპის საუკეთესო მაჩვენებლებსაც ედრება.

Ƶ-ში ფუნქციონირებს , რომელიც არის გარანტი იმისა, რომ სტუდენტთა უფლებები და თავისუფლებები არის სრულყოფილად დაცული.

Ƶ-ს ადგილმდებარეობა, თანამედროვე , გამწვანებული ეზო და ავტოსადგომი საუნივერსიტეტო ცხოვრებისათვის კომფორტულ გარემოს ქმნის. Ƶ მუდმივად აუმჯობესებს მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზასა და აღჭურვილობას.

Ƶ გამოირჩევა ინოვაციებით, მათ შორისაა რაოდენობრივი ფინანსების (QUANTS) პროგრამა, პირველი იურიდიული კლინიკა საქართველოში, ულტრათანამედროვე IT ლაბორატორია - , პროფესიული ინგლისური ენის პროგრამა, .  

Ƶ-ს სტუდენტებისა და ყოველწლიურად იზრდება. Ƶ-ში მოქმედებს დასაქმების ცენტრი, რომელიც სტუდენტებს მუდმივად უზრუნველყოფს ბაზარზე არსებული სტაჟირების პროგრამებისა და ვაკანსიების შესახებ ინფორმაციით, პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად მართავს გადამზადების ტრენინგებსა და დასაქმების ფორუმებს. Ƶ მე-3, მე-4 კურსის სტუდენტებს სამუშაოს მორგებულ სალექციო გრაფიკს სთავაზობს. პარალელურად სტუდენტებს სტაჟირებისა და დასაქმების შესაძლებლობა Ƶ-ს სხვადასხვა სტრუქტურაში ეძლევათ.

Ƶ-ს სტუდენტებს მსოფლიოს სხვადასხვა უნივერსიტეტთან სთავაზობს. სულ უფრო იზრდება ევროპისა და აშშ-ის წამყვანი , ასევე რიცხვი, რომელთანაც Ƶ თანამშრომლობს. შედეგად სტუდენტებს ეძლევათ საშუალება, ისარგებლონ ერთ ან ორ სემესტრიანი გაცვლითი პროგრამით, მიიღონ ამა თუ იმ ორგანიზაციის სტიპენდია და ეზიარონ არა მხოლოდ საერთაშორისო განათლებისა და გლობალური კონკურენტუნარიანობის გამოცდილებას, არამედ მრავალფეროვან კულტურულ და სოციალურ ურთიერთობებს.

Ƶ-ს სტუდენტები, უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის მხარდაჭერით, გეგმავენ და ახორცილებენ შემეცნებით, სპორტულ, გასართობ და საქველმოქმედო პროექტებს. Ƶ სტუდენტების ინტერესების გათვალისწინებით არჩევს საჯარო ლექციებისა თუ სემინარების სპიკერებსაც და უნივერსიტეტის სტუმრები სხვადასხვა სფეროს აზრის ლიდერები, ექსპერტები, ახალგაზრდებისთვის საინტერესო ადამიანები არიან. კი მრავალფეროვანი განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს.

Ƶ, სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში (CSR), ზრუნავს მოწყვლადი ჯგუფების მხარდაჭერაზე, როგორც იურიდიული, ისე მატერიალურ-ტექნიკური და სტუდენტთა მოხალისეობრივი აქტივობებით.

სისტემაში შესვლა

რ᳥გისტრაცია

გმადლობთ ! თქვენი წერილი წარმატებით გაიგზავნა