6698 SAYILI KVKK KAPSAMINDA

BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA METNİ

 

İşbu KVKK Kapsamında Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”), özellikle KVKK’nın 10. Maddesine ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun çıkardığı ve 10 Mart 2018 tarihli 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e (“Tebliğ”) uygun olarak işlenen kişisel verileriniz hakkında değerli müşterilerimizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verilerinizi nasıl işlediğimize ve işlerken uymakla yükümlü olduğumuz kurallara ilişkin daha detaylı bilgi için “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”na göz atabilirsiniz.

 

1- KİŞİSEL VERİ

6698 Sayılı KVKK 3/I-d maddesine göre Kişisel Veri, “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder”. Örnek olarak; kişinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, adresi, telefon numarası, e-posta adresi, doğum tarihi bilgileri vb. bilgiler kişisel verilerinizdir. KVKK 6. Maddesine göre; “kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf, sendika, vb. üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel verilerdir.” Bu kapsamda, anonim bilgiler, anonim hale getirilen bilgiler ve belirli bir kişi ile ilişkilendirilemeyen diğer veriler Sofra Kesesi’nin bu konudaki Politikası gereği kişisel veri olarak kabul edilmez.

KVKK 3/I-e maddesine göre Kişisel Verilerin İşlenmesi, “kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi” ifade etmektedir.

 

2-VERİ SORUMLUSU

KVKK 3/I-ı maddesine göre Veri Sorumlusu, “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir”. KVKK uyarınca muhatap “Veri Sorumlusu” ….. Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde ……. sicil numarası ile kayıtlı, ………… Mersis numaralı, Aliağa Vergi dairesine kayıtlı, 0090072346 Vergi numaralı, şirket merkezi KAZIM DİRİK MAH. 377 SK. NO: 7 D ALİAĞA/ İZMİR  olan Sofra Kesesi Teknoloji İletişim Danışmanlık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’dir.

 

 

3- TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER

Sofra Kesesi olarak size sunduğumuz hizmet kapsamında oluşan hukuki ilişkide paylaştığınız ve tarafımızca işlenen kişisel verileriniz: Kimlik, İletişim, Kullanıcı, Finansal Bilgi, Konum, İşlem, İşlem Güvenliği, Pazarlama Bilgisi, Şikayet/Talep Yönetimi Bilgisi şeklinde sınıflandırılmıştır. Sofra Kesesi olarak hiçbir şekilde özel nitelikli kişisel verilerinizi işlemiyoruz.

Bu kategorilerin dışında, beğeni, ilgi alanları, kullanım alışkanlıklarınıza ilişkin kişisel verileriniz ile yukarıda yer alan kişisel verilerinizin analizi neticesinde elde edilen kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

 

4- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla sınırlı olmak üzere Sofra Kesesi olarak tarafımızca işlenmektedir:

 • Kullanıcıların üyelik kayıtlarını oluşturmak,
 • Kullanıcılar ile iletişime geçmek,
 • Siparişleri ve ödemelerin alınmasını sağlamak,
 • Siparişlerin teslimatını sağlamak,
 • Tercih, beğeni, kullanım alışkanlıkları ve kullanıcıların sipariş verecekleri konumlarına göre en uygun seçenekleri sunmak,
 • Ürün teslimatının üye işyeri tarafından yapılması seçeneğinin kullanıcı tarafından seçilmesi durumunda kullanıcı ile üye işyeri arasındaki iletişimi sağlamak
 • Hizmetleri geliştirmek amacıyla analizler gerçekleştirmek,
 • Ürün çeşitliliğini ve hizmetleri tanıtmak amacıyla pazarlama faaliyetlerini yürütmek,
 • Kullanıcı memnuniyeti sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak,
 • Ürün çeşitliliği ve hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla kullanıcıların değerlendirmelerini almak,
 • Şikayetlerin ve taleplerin toplanarak sonuçlandırılmasını sağlamak,
 • Muhasebe ve finans faaliyetlerini yürütmek ve geliştirmek,
 • İş sahamızda yürüttüğümüz faaliyetleri incelemek ve denetlemek,
 • İş sahamızda yürüttüğümüz faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak

 

5- KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, internet sitemiz ve mobil uygulamamız (kısaca Platform), kısa mesaj ve diğer sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ve Sofra Kesesi’nin kullanıcılar ile iletişime geçebileceği sair kanallar vasıtasıyla temin edilerek faaliyetlerimizi yürütmek, siz değerli müşterilerimiz ile firmamız aramızdaki sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerimizi veya 6698 sayılı KVKK 5. Ve 6. Maddelerinde yer alan kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla elde edilmekte ve elde edilen kişisel veriler ilgili kişisel verilerin korunması mevzuatı uyarınca yasal süreler içerisinde saklanmaktadır.

Kişisel verilerinizin Sofra Kesesi tarafından toplanması yöntemlerine ilişkin daha detaylı bilgiyi, Platform’umuzda yer alan “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”, “Gizlilik Politikası”  ve “Çerez Politikası” başlıklarında bulabilirsiniz.

 

6- KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI VE AKTARILMA AMAÇLARI

Kişisel verileriniz; Sofra Kesesi tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla gerekli çalışmaların firma içi bölümlerimiz tarafından yapılması, Sofra Kesesi tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin kullanıcılarımıza göre özelleştirilerek önerilmesi, firmamızın ve firmamızın ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Sofra Kesesi’nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile firmamızın insan kaynakları politikalarının yürütülmesi sağlayabilmek amaçlarıyla aktarılabilecektir.

Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ilgili kişi ve kurumlara, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, vergi danışmanlarına ve diğer profesyonel danışmanlara, avukatlara, sigorta şirketlerine, ortaklarına, hizmet alınan veya alınacak olan yurt içi üçüncü taraflara, hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, gerek 6698 Sayılı KVKK 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve diğer yasal mevzuat kapsamında aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz bu maddede belirtilen üçüncü kişiler ile paylaşılırken aktarılan tarafların ilgisi kapsamında sınırlandırılarak paylaşılacak olup, paylaşılan üçüncü kişiler tarafından da söz konusu verilerin yasal mevzuatın öngördüğü korumaya sahip olması için gerekli önlemler alınacaktır.

 

7- İLGİLİ KİŞİ’NİN KVKK 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

KVKK’da “ilgili kişi” olarak tanımlanan kişisel veri sahipleri gerçek kişi kullanıcılara KVKK’nın 11. maddesi kapsamında aşağıdaki haklar tanınmıştır:

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğrama hâlinde zararın giderilmesini talep etme

İlgili kişi olarak, yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Platform’umuzda yer alan “İlgili Kişi Başvuru Formu’nu”  doldurarak tarafımıza iletmeniz durumunda, KVKK 13. Maddesine dayanarak talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. İşlemin belirli bir maliyet gerektirmesi durumunda ise, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından bir ücret öngörülmesi halinde, Sofra Kesesi tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

KVKK 14. Maddesine göre, işbu prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunuzun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tarafınızca öğrenilmesini takiben 30 gün ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunma hakkınız mevcuttur. Ancak KVKK 13. Maddesi uyarınca, başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında yukarıda sayılan haklarınız ile ilgili taleplerinizi Platformumuzda yer alan “İlgili Kişi Başvuru Formu’nda” istenilen bilgileri doldurarak, ıslak imzalı bir kopyasını şahsen dilekçe ile, iadeli taahhütlü mektup yolu ile, noter kanalı ile veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresini kullanmak suretiyle …….. adresi  üzerinden veya Sofra Kesesi’ne öncesinde bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

 

 Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası için tıklayınız 

 Kişisel Verilerin Korunması İlgili Kişi Başvuru Formu için tıklayınız